โปรแกรมเงินเดือน

Amanda Payroll

โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือนได้หลายแบบ ใช้ได้ทั้ง รายวัน รายเดือน คิดค่าล่วงเวลา (Over Time Payment) รวมถึง การคิดภาษีได้หลายรูปแบบ เก็บยอดสะสมรายได้ - รายหัก ใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตรได้ จัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payslip) ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เก็บประวัติของพนักงาน จัดทำรายงานได้หลายประเภท เช่น รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถจัดรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้ด้วย


Read More

โปรแกรมเงินเดือน มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ใช้งานง่ายทุกขั้นตอน กำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือนการคิดภาษีได้หลายแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ สามารถคำนวณรายได้-ค่าใช้จ่ายและภาษี ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย

Amanda Payroll

Amanda Payroll Series

Amanda Payroll LX
โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการเข้า-ออกของพนักงานภายใน 1 ปี เลือกการจ่ายเงินสดหรือฝากธนาคาร ยังสามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง และรายงานทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง

Brochure

Amanda Payroll PX
โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการอบรม เก็บประวัติการขึ้นเงินเดือน เก็บประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือกการจ่ายเงินสดหรือฝากธนาคาร ยังสามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง รายงานการจ่ายเงิน รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานการปรับเงินเดือน

Brochure

Amanda Payroll CX
โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการอบรม เก็บประวัติการขึ้นเงินเดือน เก็บประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมฐานข้อมูลทุกสาขาเพื่อเปิดรายงาน เก็บยอดสะสมรายได้ - รายหัก รายงานการจ่าย รายงานทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง รายงานประวัติพนักงาน รายงานสร้างเเฟ้มข้อมูลส่งธนาคาร รายงานการอบรมของพนักงาน รายงานการปรับเงินเดือน และรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Brochure

Amanda Payroll AX

โปรแกรมเงินเดือน สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินเดือน แบบ รายเดือน รายวัน และ งวดพิเศษ เก็บยอดสะสมวันลา ขาด สาย ของพนักงาน ทั้งปี และ เก็บยอดสะสมรายได้ รายหักของพนักงาน เก็บประวัติการอบรม-สัมมนาของพนักงาน รวมถึงเก็บประวัติการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน รองรับการรูดบัตร เข้า-ออก ของพนักงาน จัดทำรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91) รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม (ส.ป.ส.) รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน (กท.20)

Brochure

Amanda Payroll RX

โปรแกรมเงินเดือน สามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือน เก็บยอดสะสมรายได้ เก็บยอดสะสมวันลา ขาด สาย ของพนักงาน โอนย้ายข้อมูลร่วม เข้า-ออก ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องลงเวลาอัตโนมัติ และรองรับการรูดบัตร เข้า-ออก ได้ถึง 4 ครั้ง (เหมาะสำหรับบริษัทที่เข้า-ออกงานเป็นกะ)

Brochure
Info@byte-brain.co.th
02-933-0667-70
@ByteBrain.Live
บริษัท ไบท์เบรน จำกัด (Byte Brain Limited)
2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
จันทร์ - ศุกร์ | 9.00 - 18.00 น.